PATRONATULUI GARANȚILOR DIN ROMANIA

Capitolul I – Forma juridica, denumire si sediu

 • Forma juridica de constituire. Prezenta organizatie patronala este constituita in conformitate cu prevederile Legii Dialogului Social 62/2011 ca persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, apolitica si independenta fata de autoritatile publice.
 • Patronatul este persoana juridica de drept privat, fara scop lucrativ, independentă față de autoritățile publice, partidele politice (apolitică) și sindicate, care este structurata si functioneaza in baza Legii nr. 62/2011 privind dialogul social.
 • Denumirea.
  • Denumirea oficiala a prezentei organizatii patronale este „PATRONATUL GARANȚILOR DIN ROMANIA”;
  • Denumirea integrala a organizatiei patronale, sigla, adresa sediului, adresa de email, informatiile de contact privind numele de telefon, precum si numarul inregistrare in Registrul special de evidenta a asociatilor si fundatiilor tinut de Judecatorie, vor fi imprimate pe toate documentele emise de Patronatul Garantilor din Romania.
 • SediulSediul principal al organizatiei patronale va fi in Bucuresti, Str. Nerva Traian, nr. 3, et. 7, camera 6, Sector 3, Romania, Cod postal 031041.Sediul principal poate fi schimbat in orice alt loc, din Bucuresti sau din Romania, in baza hotararii Adunarii Generale.Constituirea de unitati teritoriale proprii, cu sau fara personalitate juridica – pentru atingerea scopurilor si indeplinirea obiectivelor patronatului – se va face prin hotarare a Adunarii Generale.

Capitolul II – Scopul si obiectul de activitate al Patronatului

 • Scopul.
  • Patronatul este constituit in scopul reprezentarii – in conformitate cu Statutul si cu legea – la nivel national si international a intereselor membrilor acestuia, astfel incat:
 • sa castige puterea de reprezentare a entitatilor de garantare de tip IFN in Romania si/sau international;
 • sa permita desfasurarea activitatilor statutare in conformitate cu principiile economiei de piata libera;
 • sa promoveze relatii de cooperare cu autoritatile publice, sindicatele, si alte persoane juridice si fizice cu care interactioneaza potrivit scopurilor sale;
 • sa promoveze activitatea desfasurata de membrii sai, in scopul crearii unei imagini bune a membrilor si chiar a imbunatatirii acesteia, precum si construirea unei perceptii publice pozitive asupra activitatii membrilor.
  • Patronatul va depune toate eforturile pentru a dobandi reprezentativitate la nivel national, fie direct, fie prin afilierea la alte entitati, federatii sau confederatii, precum si pentru a initia si dezvolta relatii de cooperare cu alte organizatii similare sau autoritati, din Romania si/sau din strainatate.
  • Patronatul are – in principal –  urmatoarele scopuri:
 • reunirea companiilor care activeaza conform unei bune guvernante corporative, a eticii de afaceri, celor mai bune practici, precum si principiilor economiei de piata libera;
 • cooperarea cu organizatii similare din tara si/sau externe, avand arii de interes comune si/sau convergente.
 • sa dea membrilor o voce colectiva, mai eficienta atat pe plan national si/sau extern
 • crearea unei imagini corecte asupra activitatii si produselor oferite de membri.
 • Obiectul de activitate. Pentru realizarea scopurilor, Patronatul poate realiza urmatoarele activitati:
 • promovarea comunicarii, cooperarii si a dialogului social cu autoritatile din Romania, in calitate de partener de dialog recunoscut in baza Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala si a Legii nr. 62/2011 privind dialogul social;
 • sprijinirea libertatii de actiune a membrilor, pentru dezvoltarea si cresterea eficientei economice a activitatii acestora;
 • promovarea concurentei loiale pentru a asigura oportunitati egale tuturor membrilor;
 • incurajarea si stimularea cooperarii intre membri, precum si a celei cu autoritatile pentru identificarea si eliminarea obstacolelor care pot aparea in relatiile cu publicul, clientii, investitorii etc;
 • medierea (extrajudiciara) a neintelegerilor / eventualelor litigii intervenite intre membri;
 • construirea increderii publicului in produsele financiare – in special in cele reprezentate de scrisorile de garantie si creditele acordate de Institutiile Financiare Nebancare („IFN”), precum si cele ale Institutiilor de plata si cele ale Institutiilor emitente de moneda electronica (tipul de institutie financiara in care sunt organizati membrii), prin aparitia de mesaje, comunicate si articole in presa (pe hartie sau online), postarea de materiale video, audio etc;
 • contributia la informarea si educarea consumatorului de servicii financiare prin actiuni concrete si specifice;
 • actiuni de promovare si cunoastere de catre autoritati, potentiali parteneri de afaceri a produselor de garantare si a serviciilor pe care le pot presta membrii;
 • formator de opinie, in special in domeniul scrisorilor de garantie acordate de IFN;
 • promovarea celor mai bune practici in domeniu si al conformitatii in raport cu cadrul de reglementare si supraveghere privind specificul activitatii IFN, al Institutiilor de plata si al Institutiilor emitente de moneda electronica;
 • facilitarea schimbului de idei si opinii intre membri, in scopul identificarii si promovarii intereselor comune;
 • emiterea de avize consultative cu privire la proiectele sau initiativele legislative / de reglementare care vizeaza activitatea membrilor sau a Patronatului insusi. Contributia (cu expertiza profesionala, informatii si apecte practice din domeniu) la initierea, intocmirea si promovarea de noi legi si reglementari, sau la modificarea celor deja existente, inclusiv intocmirea de puncte de vede si/sau documente tehnice in folosul membrilor;
 • cresterea standardelor profesionale din industrie, a cunostintelor in domeniul financiar din Romania, prin realizarea de programe de instruire, formare profesionala si obtinerea de certificari precum cele derulate de entitati precum Institutul Bancar Roman (IBR) etc;
 • stabilirea de standarde de etica si de mecanisme de supraveghere cu privire la activitatile membrilor, aliniate cerintelor specifice prevazute de lege;
 • contractarea si distributia de analize de piata, studii de impact si/sau de referinta, publicatii, anuare, etc cu privire la aspecte ale activitatii specifice a membrilor;
 • strangerea de fonduri si gestionarea acestora pentru atingerea scopurilor si obiectivelor Patronatului;
 • cooperarea cu organizatiile internationale sau cu alte entitati avand scopuri si activitati similare;
 • organizarea si participarea la intruniri, simpozioane, seminarii, cursuri, mese rotunde etc;
 • realizarea unei pagini de internet – un mijloc pentru atingerea scopurilor si desfasurarea obiectului de activitate al Patronatului
 • realizarea de actiuni care pot fi utile scopurilor si obiectivelor, cu respectarea dispozitiilor legale si in baza unei hotarari a Consiliului Director sau a Adunarii Generale.

Capitolul III – Criteriul de constituire

Patronatul se constituie pe baza principiului liberei asocieri a membrilor sai, care activeaza in calitate de (i) institutii financiare nebancare, (ii) institutii de plata si (iii) institutii emitente de moneda electroica.

Pot fi membri ai Patronatului, persoanele juridice inmatriculate in Registrul Comertului ca societati comerciale si autorizate de catre Banca Nationala a Romaniei in calitate de:

 • institutii financiare nebancare,
 • institutii de plata si
 • institutii emitente de moneda electroica

In consecinta, membrii Patronatului vor fi institutii care activeaza in principal in domeniul acordarii de garantii, in domeniul acordarii de credite, al platilor si/sau al emiterii de moneda electronica sau in domenii complementare.

Capitolul IV – Patrimoniul si sursele de finantare 

Patrimoniul. Fiecare membru fondator va achita in numerar o contributie nerambursabila la patrimoniul initial al Patronatului. Patrimoniul initial este in valoare de 6000 Lei rezultat din contributia egala a fiecarui membru fondator, in cuantum de 2000 Lei.

Sursele de finantare.

Ulterior constituirii, Patronatul va putea dispune de resurse financiare provenind din:

 • cotizatii si alte contributii financiare ale membrilor sai;
 • venituri realizate din activitati economice directe;
 • taxe de inscriere la diverse conferinte, simpozioane sau evenimente organizate de Patronat;
 • dobanzi si dividente din investitirea disponibilitatilor;
 • donatii si liberalitati testamentare;
 • sponsorizari;
 • resurse de la bugetele de stat sau locale, in conditiile legii;
 • alte surse de finantare, in conditiile legii.

Toti membrii vor achita cotizatia anuala de membru. Noii membri pot alege daca in anul aderarii, vor achita integral cotizatia anuala de membru (considerata corespunzatoare unei perioade de 12 luni) sau achitarea „pro-rata” – aferenta lunilor ramase pana la finalul anului in care au aderat.

Valoarea, data scadenta, termenii si modalitatea de plata a cotizatiilor anuale vor fi stabilite de Consiliul Director, in functie de fluxul de numerar.

Neplata cotizatiei de membru in maximum 60 de zile de la scadenta – fixata potrivit paragrafului anterior – conduce la suspendarea calitatii de membru. Intarzierea culpabila, intentionata sau din neglijenta a platii cotizatiei pentru o perioada mai mare de 90 de zile de la scadenta, atrage excluderea de drept, a membrului, din Patronat.

Donatiile si liberalitatile testamentare pot consta in bani, bunuri, drepturi de autor, brevete si inventii, actiuni, titluri de valoare si alte active.

Patronatul poate accepta donatiile sau liberalitatile testamentare cu sarcini pentru indeplinirea unui anumit scop, cu conditia ca acesta sa fie in conformitate cu scopurile si activitatile Patronatului. Cele care sunt in contradictie cu scopul si obiectul de activitate al Patronatului, vor fi refuzate.

 • Utilizarea fondurilor/Veniturile Patronatului vor fi utilizate exclusiv pentru atingerea scopurilor si realizarea obiectivelor.Bunurile mobile si imobile apartinand Patronatului pot fi utilizate numai in interesul si in conformitate cu scopul acestuia.Este interzisa orice forma directa sau indirecta de distribuire catre membri a venitului sau excedentului de exploatare.
 • Activitatea financiar-contabila.Exercitiul financiar va incepe la data de 1 ianuarie si va lua sfarsit la data de 31 decembrie a fiecarui an, cu exceptia primului an de functionare, in care va incepe la data inregistrarii Patronatului.Patronatul va tine toate situatiile si evidentele financiare prevazute de lege.Documentatia contabila va fi tinuta intr-o maniera si in locurile considerate potrivite de Consiliul Director si de Cenzor(i) si va fi accesibila pentru examinarea de catre membrii Consiliului Director si de Cenzor(i).Consiliul Director (sau daca e cazul Adunarea Generala) va decide periodic cand, unde si in ce circumstante documentatia contabila va fi pusa la dispozitia membrilor.Patronatul poate deschide conturi in lei RON) sau valuta la orice banca, din Romania sau din strainatate.Paronatul nu va putea efectua nicio plata in favoarea unei persoane sau entitati, daca plata nu corespunde si nu urmareste realizarea scopului Patronatului.

Capitolul V – Membrii Patronatului

Membrii fondatori sunt, in ordine alfabetica, urmatorii 3 (trei):

1 DELTA FINANCE IFN S.A. cu sediul in Bucuresti, Str. Nicolae Caramfil, nr. 69, et. 2, Sector 1, identificata prin CUI 39797795, J40/12241/2018
2 EFI GARANT GROUP IFN S.A. cu sediul in Bucuresti, Str. Nerva Traian, nr. 3, et. 7, Sector 3, identificata prin CUI 22644908 si J40/10599/2016
3 TRANSILVANIA GARANT IFN S.A. cu sediul in Bucuresti, Str. Nerva Traian, nr. 3, et. 7, Sector 3, identificata prin CUI 40704013, J40/2543/2019
 • Toti membrii Patronatului, atat cei fondatori, cat si cei care vor adera ulterior, vor fi tratati in mod egal in ceea ce priveste drepturile si obligatiile acestora in conformitate cu Statutul, indiferent de momentul aderarii la Patronat.
 • Dobandirea calitatii de membruPoate dobandi calitatea de membru al Patronatului orice entitate infiintata si autorizata in mod legal, al carei obiect de activitate intra sub incidenta dispozitiilor:
 • Legii 93/2009 privind institutiile financiare nebancare,
 • Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 113/2009 privind serviciile de plată,
 • Legii 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica.
 • Ulterior constituirii Patronatului, noii membri vor avea calitatea de membru aderent si vor fi admisi prin hotarare a Consiliului Director.
  • Candidatul la calitatea de membru va inainta Consiliului Director o cerere scrisa, prin care va solicita sa fie admis ca membru si prin care va declara ca recunoaste si accepta prevederile si conditiile Statutului.
  • Consiliul Director va emite o decizie cu privire la adminiterea sau respingerea cererii de a deveni membru. Decizia Consiliului se va lua pe baza unui referat (scris sau verbal) intocmit de catre un membru al Consiliului Director, care va cuprinde o scurta descriere a candidatului si a activitatii acestuia, a pozitiei pe piata, a situatiei reputationale etc.
  • In cazul pronuntarii de catre Consiliul Director a unei decizii de respingere, candidatul poate cere revizuirea in cadrul primei sedinte a Adunarii Generale, decizia urmand a fi definitiva.
 • Retragerea, suspendarea si excluderea membrilorMembrii se pot retrage din Patronat prezentand Consiliului cererea de retragere. Incetarea calitatii de membru va avea loc dupa aprobarea retragerii de catre Consiliul Director. Indiferent de momentul retragerii membrului, cotizatia anuala achitata nu se restituie.Suspendarea unui membru se face printr-o notificare scrisa din partea Consiliului Director, in cazul in care respectivul membru:
 • A incalcat Statutul sau hotararile Consiliului Director sau ale Adunarii Generale, daca acea nerespectare nu conduce la excluderea imediata a respectivului membru.
 • Prin practica sa de afaceri a indus un risc reputational celorlalti membri si in special activitatii de emitere de garantii de catre Institutii Financiare Nebancare.
 • Nu a achitat cotizatia anuala in termen de 60 de zile calendaristice de la scadenta. Suspendarea va dura pana la achitarea cotizatiei anuale, fara insa a depasi 90 de zile calendaristice de la scadenta, intrucat procedura de excludere va fi initiata imediat dupa cele 90 de zile;
 • Face obiectul unei administrari speciale sau al reorganizarii judiciare;

Suspendarea se va aplica din momentul primirii notificarii scrise emise de Consiliul Director. Suspendarea va dura pana la remedierea situatiei, fara insa a depasi 90 de zile calendaristice de la scadenta, intrucat procedura de excludere va fi initiata imediat dupa cele 90 de zile.

 • Calitatea de membru se pierde prin excludere. Excluderea se va baza obligatoriu pe o hotarare a Adunarii Generale, pentru oricare dintre urmatoarele motive:
 • Prin comportament membrul a subminat sau zadarnicit actiunile si prioritatile Patronatului;
 • Membrul nu a platit cotizatia anuala precum si orice alte contributii stabilite conform Statutului si deciziilor organelor de conducere, iar cotizatia anuala este restanta de mai mult de 90 de zile calendaristice;
 • Membrul face obiectul procedurii falimentului;
 • Membrul a dezvaluit informatii confidentiale care i-au fost puse la dispozitie de catre Patronat;
 • S-a folosit de calitatea de membru pentru a obtine un folos material direct, pe care nu l-ar fi obtinut daca nu s-ar fi folosit de aceasta calitate;
 • Membrul a angajat Patronatul prin denumire sau in alt mod in favoarea oricarui partid politic sau oricarei forme de putere.
 • Membrul nu a respectat Statutul sau hotararile Consiliului Director sau ale Adunarii Generale;
 • Membrul a savarsit fapte, intentionat sau din neglijenta, aducand prejudicii imaginii Patronatului si/sau membrilor;
 • Membrul a actionat cu rea-credinta, intervenind in procesul decizional legitim din cadrul Patronatului, cu incalcarea procedurilor acestuia;
 • Pana la adoptarea de catre Adunarea Generala a unei hotarari cu privire la excludere, membrul poate fi suspendat imediat prin hotararea Consiliului Director pentru oricare dintre situatiile de mai sus. Consiliul Director va trimite membrului vizat o notificare scrisa cu cel putin 15 zile calendaristice in avans daca acesta este propus pentru excludere, indicand motivele excluderii.
  • Membrul propus spre excludere are dreptul de a se prezenta la sedinta (prin care se decide excluderea) si de a face o declaratie verbala sau scrisa, insa prezenta acestuia in Adunarea Generala nu va fi luata in calcul stabilirii cvorumului si nici nu va participa la vot. Excluderea se va decide prin vot secret.
 • Alte cauze de incetare a calitatii de membru. Calitatea de membru al Patronatului poate inceta si intr-una din urmatoarele cazuri:
 • Ca urmare a modificarii obiectului de activitate al membrului, astfel incat acesta nu mai indeplineste conditiile prevazute pentru dobandirea calitatii de membru;
 • ca urmare da dizolvarii, lichidarii sau radierii membrului.
 • Reprezentarea membrilor in cadrul Patronatului. Membrii, indiferent de calitatea acestora, vor fi reprezentati in Patronat prin persoana care ocupa cea mai inalta functie in companie, sau alta persoana careia membrul i-a acordat un mandat scris in vederea reprezentarii sale in cadrul Patronatului.
 • Registrul membrilorPatronatul va tine un registru al membrilor sai. Registrul membrilor poate fi tinut exclusiv online, pe pagina de internet.Membrii au obligatia:
 • sa furnizeze informatii pentru completarea Registrului membrilor dupa cum este solicitat de Consiliul Director;
 • sa actualizeze de indata informatiile furnizate, ori de cate ori acestea au suferit modificari;

Capitolul VI – Drepturile si obligatiile membrilor

Toti membrii, fara discriminare, au urmatoarele drepturi:

 • sa participe, prin reprezentantii lor la deliberarile Adunarii Generale si sa ia parte la procesul decizional prin vot liber (cu exceptia situatiei in care membrul este suspendat);
 • sa propuna noi programe si activitati si chiar modificari ale Statutului;
 • sa aleaga si sa fie alesi membri in organele de conducere;
 • sa utilizeze o declaratie sau un logo in activitatile sau in cadrul comunicarilor care sa ateste calitatea de membru al Patronatului;
 • sa propuna si sa supuna atentiei organelor de conducere orice subiecte legate de activitatea Patronatului, de scopurile si obiectivele acestuia;
 • sa ceara, impreuna cu alti membri, in conditiile legii si ale Statutului, convocarea organelor de conducere ale Patronatului;
 • sa solicite si sa primeasca copii ale hotararilor, deciziilor, regulamentelor si ale altor documente ale Patronatului, adoptate de catre organele de conducere;
 • sa participe la toate actiunile, activitatile sau evenimentele organizate de Patronat;
 • sa renunte la calitatea de membru al Patronatului;
 • orice alte drepturi prevazute in Statut sau in hotararile Consiliului Director sau ale Adunarii Generale.
 • Toti membrii, fara discriminare, au urmatoarele obligatii:
 • sa sprijine scopurile si obiectivele esentiale ale Patronatului prin participarea la activitatile, intalnirile si actiunile organizate de Patronat;
 • sa respecte prevederile Statutului si ale hotararilor Consiliului Director si ale Adunarii Generale;
 • sa participe la sedintele Adunarii Generale;
 • sa furnizeze, la termenele stabilite, informatiile necesare pentru mentinerea functionalitatii paginii de internet a Patronatului;
 • sa achite cotizatia anuala in cuantumul si la termenele care au fost stabilite;
 • sa protejeze renumele Patronatului si sa nu actioneze intr-un mod care ar putea afecta negativ imaginea acestuia;
 • sa nu utilizeze bunurile sau denumirea Patronatului in scopuri personale sau politice;
 • sa isi protejeze propria imagine, sa respecte legea si regulile (acceptate in mod general) privind etica in afaceri.

Capitolul VII – Organele de conducere ale Patronatului

 • Organele de conducere ale Patronatului sunt:
 • Adunarea Generala;
 • Consiliul Director;
 • Presedintele
 • La nivelul Patronatului functioneaza:
 • Trezorierul;
 • Secretariatul;
 • Cenzorul
 • Comitele de lucru;

Compunerea, modul de desemnare si revocare, functionarea si atributiile acestora pot fi detaliate prin Regulamente de functionare ale Patronatului, ulterior constituirii.

 • Adunarea Generala. Adunarea Generala este organul suprem al Patronatului si este format din totalitatea membrilor acestuia.
  • Atributiile Adunarii Generale. Adunarea Generala va avea urmatoarele atributii:
 • sa aprobe pentru anul anterior:
 • Raportul Anual (prezentat de catre Consiliul Director);
 • Situatiile Financiare (inclusiv Bilantul contabil si Declaratia de Profit si Pierderi) prezentate de Contabil;
 • Raportul Cenzorului (prezentat de catre Cenzor);
 • sa modifice Statutul;
 • sa stabileasca strategia si obiectivele generale ale Patronatului;
 • sa aprobe Bugetul si Actiunile / Proiectele prezentate de Consiliul Director;
 • sa aleaga si sa demita membrii Consiliului Director;
 • sa aleaga si sa demita Cenzorul si sa ii stabileasca remuneratia;
 • sa aprobe infiintarea sau inchiderea de unitati teritoriale;
 • sa excluda membrii in situatiile expres prevazute de prezentul Statut;
 • sa decida asupra dizolvarii si lichidarii Patronatului, precum si sa stabileasca destinatia bunurilor ramase dupa lichidare;
 • sa aprobe si sa modifice, la propunerea Consiliului Director, Statutul si/sau alte regulamentari privind organizarea si functionarea Patronatului;
 • sa aprobe afilierea la alte organizatii, interne sau internationale, precum si sa aprobe constituirea, impreuna cu organizatii similare, de federatii patronale;
 • sa decida asupra oricaror alte subiecte incluse pe ordinea de zi;
 • sa exercite alte puteri si indatoriri prevazute de Statut sau de lege.
  • Sedinte anuale. Adunarea Generala anuala se va tine cel putin o data pe an si ori de cate ori este necesar. Este permisa desfasurarea Adunarii Generale si votul in cadrul acesteia prin email, teleconferinta video sau audio, cu exceptia situatiei in care pe ordinea de zi figureaza urmatoarele aspecte: aprobarea bugetului, suspendarea sau excluderea membrilor, modificari de Statut altele decat schimbarea sediului.
 • Convocarea Adunarii GeneraleAdunarea Generala este convocata de Presedintele Consiliului Director, de majoritatea membrilor Consiliului Director sau la cererea scrisa a cel putin 1/3 (o treime) din membrii Patronatului. Consiliul Director va convoca Adunarea Generala in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la cererea scrisa formulata in acest sens.Convocarea va mentiona data, ora, locul sau modalitatea de comunicare la distanta (email, teleconferinta video sau audio) si ordinea de zi a sedintei si va include orice documente scrise necesare pentru sedinta.Convocarea va fi transmisa fiecarui membru prin posta electronica, cu cel putin 15 (cincisprezece) zile calendaristice inainte de data sedintei.Daca toti membrii convin, atunci Adunarea Generala poate fi convocata oricand, fara orice alte formalitati. In acest caz, Adunarea Generala are caracter „ad hoc” (de circumstanta).
 • Cvorumul Adunarii GeneraleAdunarea Generala va fi constituita in mod valabil daca toti membrii au fost convocati conform prevederilor statutare, iar mai mult de 1/2 (jumatate) dintre acestia sunt prezenti.In cazul in care nu se intruneste cvorumul la data si ora mentionate in covocare, se va realiza o noua convocare pentru o noua Adunare Generala (cea de-a doua) care, indiferent de numarul celor prezenti, va fi constituita in mod valabil si va lua hotarari.
 • Drepturile de vot in Adunarea GeneralaFiecare membru are dreptul la cate 1 singur vot, fiecare vot avand o valoare egala.Este permisa votarea prin mandat. In cazul in care persoana care ocupa cea mai inalta functie a membrului nu poate participa la Adunarea Generala, atunci membrul respectiv poate numi prin mandat scris o alta persoana pentru a participa si a vota. Mandatele nu pot fi acordate (reprezentantilor) altor membri. Este permis votul prin mijloace de comunicare la distanta (email, teleconferinta audio sau video), in situatia in care este vorba de o Adunare Generala care se poate desfasura prin mijloace de comunicare la distanta.Dreptul la vot nu poate fi exercitat de un membru care este suspendat. Consiliul Director verifica respectarea acestei reguli si preda o notificare scrisa membrului suspendat impreuna cu Convocarea la Adunarea Generala.
 • Valabilitatea HotararilorHotararile Adunarii Generale se iau in mod valabil prin votul majoritatii membrilor prezenti sau reprezentati, ori participanti prin mijloace de comunicare la distanta, dupa caz.In cazul hotararilor privind: (i) modificarea prezentului Statut si/sau (ii) deciderea dizolvarii sau lichidarii, acestea se iau in mod valabil prin votul unei majoritati de minim 2/3 (doua treimi) din membrii prezenti, reprezentati sau participanti prin mijloace de comunicare la distanta, dupa caz.Cu exceptia deciziilor care necesita votul secret, Adunarea Generala poate lua hotarari printr-o hotarare scrisa care tine loc de sedinta. O hotarare scrisa va fi luata in mod valabil daca este trimisa tuturor membrilor si are semnaturile care indeplinesc conditiile prevazute la articolul precedent.
 • Procese-verbaleSe vor intocmi procese-verbale pentru toate sedintele Adunarii Generale, in care se vor inregistra declaratiile, motiunile, opiniile separate, rezultatele voturilor si hotararile luate in mod valabil. Procesele-verbale sunt pastrate in registre de evidente in ordine cronologica. Evidentele vor fi tinute cel putin 10 (zece) ani, daca legea nu prevede o perioada mai lunga. Procesele-verbale pot fi distruse dupa expirarea perioadei de pastrare, insa, chiar si atunci, numai prin hotararea expresa a Adunarii Generale.
 • Consiliul DirectorStructura si numirea la momentul constituirii. Nominalizarile pentru Consiliul Director.Consiliul Director este organul de conducere executiva al Patronatului. Consiliul Director este format din 3 membri.La momentul constituirii, Consiliul Director este format din 3 membri care au si calitatea de membri fondatori, asa cum sunt mentionati in prezentul Statut. De asemenea, la momentul constituirii, membrii fondatori numesc Presedintele si cei doi membri ai Consiliului Director, mentionati in prezentul Statut. Ulterior, la terminarea, pierderea sau imposibilitatea exercitatii mandatului, alegerea membrilor Consiliului Director se va face prin vot de catre Adunarea Generala. Alegerea Presedintelui se va face de catre Consiliul Director.Presedintele Consiliului Director va avea titlul de Presedinte al Patronatului.Nominalizarile pentru alegerea membrilor in Consiliul Director se pot face de catre orice membru, in scris si cu semnatura. Lista cu nominalizarile se distribuie de catre Secretariat membrilor Adunarii Generale, cu minimum 1 zi lucratoare inainte de ziua alegerii.Membrii Consiliului Director al caror mandat a expirat pot candida pentru nou mandat.Nu va fi eligibila pentru a candida persoana careia i s-a retras in baza Statutului calitatea de membru al Consiliului Director.
 • Alegerea Consiliului DirectorMembrii Consiliului Director sunt alesi de Adunarea Generala prin vot secret, desfasurat astfel incat toti membrii Consiliului Director sa fie alesi cu majoritatea voturilor ale membrilor prezenti la Adunarea Generala. Exceptie fac membrii primului Consiliu Director, care sunt desemnati prin prezentul Statut. Runde succesive de vot de „balotaj” pot fi utilizate pentru a obtine majoritatea votului necesar pentru alegerea intregului Consiliu Director. La incheierea procesului de votare, persoanele care au coordonat procesul de votare vor anunta persoanele alese in Consiliul Director si numarul de voturi obtinute de fiecare persoana.La fiecare alegere a membrilor Consiliului Director, in timpul sedintei Adunarii Generale, membrii votanti vor avea in vedere desemnarea unui Consiliu Director competent si reprezentativ, constituit, in masura in care este aplicabil/posibil, din:
 • reprezentanti ai unor agenti economici cu putere economica variata si numar diferit de angajati;
 • reprezentanti ai unor agenti economici care reprezinta Romania si o gama larga de tari straine cu privire la originea investitiilor.
  • Totodata, la alegerea membrilor Consiliului Director se va tine seama de faptul ca acestia trebuie sa indeplineasca in mod obligatoriu urmatoarele conditii prevazute de lege:
 • au capacitate deplina de exercitiu;
 • nu executa pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit in vederea savarsitii unei infractiuni.
  • Durata mandatului. Durata mandatului primului Consiliu Director, desemnat prin prezentul statut, precum si mandatul fiecarui membru al Consiliului Director ales de Adunarea Generala va fi de 2 ani.
 • Pierderea calitatii de membru in Consiliul DirectorPierde calitatea de membru in Consiliul Director acel membru al Consiliului Director care: nu se prezinta la 3 sedinte consecutive ale Consiliului Director; saunu se prezinta la 50% din sedintele Consiliului Director tinute pana la acea data.Pierderea calitatii de membru in Consiliul Director poate fi contesta in scris doar de catre membrul demis cu prezentarea motivelor privind absenta. Consiliul Director va analiza si va decide aprobarea sau respingerea contestatiei, numai cu unanimitate.In cazul in care nu a fost depusa contestatie, sau aceasta a fost respinsa in unanimitate de catre Consiliul Director, la urmatoarea convocare Adunarea Generala constata pierderea calitatii de membru al Consiliului Director, aceasta operand de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale, in conditiile prezentului Statut.
 • Atributiile Consiliului Director

Consiliul Director are urmatoarele atributii:

 1. aproba procesul verbal al sedintei precedente;
 2. reprezinta Patronatul in fata tertilor, prin persoana Presedintelui sau a Vicepresedintilor Patronatului;
 3. incheie acte juridice in numele si pe seama Patronatului (prin semnarea acestora de catre Presedinte sau de catre cei 2 Vicepresedinti ai Patronatului);
 4. gestioneaza activele si activitatile curente;
 5. deschide conturi bancare si deleaga operatiunile pe conturile bancare;
 6. verifica situatia registrelor contabile ale Patronatului, sub aspectul corectitudinii si exactitatii;
 7. alege Presedintele si Vicepresedintii;
 8. numeste / desemneaza Trezorierul/Trezorierii, Cenzorul/Cenzorii si Comitetele de lucru;
 9. asigura Secretariatul Patronatului (prin resurse interne sau prin externalizare);
 10. stabileste relatii de cooperare cu institutii si entitati nationale si internationale care au obiective similare;
 11. accepta noi membri, respectiv suspenda membrii in conditiile Statutului;
 12. propune modificari la Statut si/sau intocmeste reglementari interne;
 13. schimba sediul principal al Patronatului;
 14. coopereaza cu Cenzorul;
 15. accepta donatiile sau legatele cu sarcini si stabileste metodele de indeplinire a sarcinilor;
 16. decide asupra aspectelor incluse pe ordinea de zi;
 17. aproba organizarea / participarea la activitati precum: conferinte; simpozioane, mese rotunde; training-uri de formare profesionala continua, de comunicare, de conformitate fata de legislatia incidenta a BNR, ANPC, ONPCSB, Consiliul Concurentei etc. Patronatul va fi promovat ca initiator, organizator, participant, partener etc. al respectivelor evenimente.
 18. exercita alte atributii si indatoriri prevazute de lege, de Statut, sau de hotararile Adunarii Generale.

Consiliul Director trebuie sa prezinte anual Adunarii Generale:

 1. raportul de activitate pentru anul precedent;
 2. executarea Bugetului de venituri si cheltuieli al anului precedent;
 3. bilantul contabil;
 4. proiectul propus al Bugetului de venituri si cheltuieli;
 5. proiectul propus al Planului Anual de Actiune;
 6. desemnarea Cenzorului (evaluarea independentei acestuia si a onorariilor);
 7. semnalarea discrepantelor din registrele contabile ale Patronatului, atunci cand acestea nu sunt corecte, complete si exacte in conformitate cu prevederile legii aplicabile.
 • Sedintele Consiliului DirectorConsiliul Director se va intruni in sedinte regulate cel putin o data pe luna (cu exceptia lunilor de vacanta – exemplu nelimitativ: aprilie, august si decembrie) sau ori de cate ori este necesar.Participarea la sedinte se poate face prin teleconferinta audio sau video (cand este posibil).Consiliul Director va fi prezidat de catre Presedinte. In caz de imposibilitate de prezentare a acestuia, Presedintele va numi in scris unul din Vicepresedinti. Daca niciunul dintre acestia nu este disponibil, sedinta se amana.
 • Convocarea Consiliului DirectorPresedintele va convoca sedinta. O sedinta extraordinara a Consiliului Director poate fi convocata la cererea scrisa a majoritatii membrilor Consiliului Director.In cazul in care toti membrii convin, Consiliul Director poate fi convocat in orice moment, fara alte formalitati.Convocarea va specifica data, ora, locul si ordinea de zi a sedintei si va include orice documente scrise necesare pentru sedinta.Convocarea va fi trimisa fiecarui membru prin posta, posta electronica cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru sedinta.Consiliul Director poate fi convocat prin telefon in situatii de urgenta.Toate aspectele privind atributiile Consiliului Director prevazute in Statut pot fi discutate in cadrul sedintei, indiferent daca acestea sunt sau nu mentionate pe ordinea de zi.
 • Cvorumul sedintelor Consiliului Director. Sedintele Consiliului Director se intrunesc in mod valabil daca toti membrii sunt convocati conform dispozitiilor statutare si mai mult de jumatate dintre acestia sunt prezenti.
 • Dreptul de vot in Consiliul DirectorFiecare membru al Consiliului Director va avea 1 vot. Votul prin mandat acordat altui membru, nu este permis.Este permis votul prin mijloace de comunicare la distanta (email, teleconferinta audio sau video – atunci cand este aplicabil).
 • Valabilitatea hotararilor Consiliului DirectorHotararile Consiliului Director vor fi luate in mod valabil prin votul majoritatii membrilor prezenti la sedinta.In in caz de egalitate de voturi membrul prezent cu cel mai inalt rang va avea votul decisiv.Consiliul Director poate lua hotarari prin hotarare scrisa care tine locul unei sedinte. O hotarare scrisa va fi luata in mod valabil daca este trimisa tuturor membrilor si daca are semnaturile a mai mult de jumatate din totalul membrilor Consiliului Director.
 • Persoanele cu functie de conducere in Consiliul Director
  • Consiliul Director va alege – dintre membrii sai – 1 Presedinte si 2 Vicepresedinti ca persoane cu functii de conducere.
  • La momentul constituirii Patronatului Garantilor, membrii Fondatori au decis:
 • domnul Calin Remus CINCU – in calitate de Presedinte Consiliu de Administratie al EFI GARANT GROUP IFN S.A. – va detine functia de Presedinte;
  • doamna Liliana Lidia CINCU – in calitate de Presedinte Consiliu de Administratie al TRANSILVANIA GARANT IFN S.A. -va detine functia de Vicepresedinte iar
  • domnul Alin HUȘTIU – in calitate de Presedinte Consiliu de Administratie al DELTA FINANCE IFN S.A. – va detine functia de Vicepresedinte.
 • Ulterior constituirii, dupa expirarea mandatului, persoanele cu functie de conducere in Consiliul Director vor fi alese prin vot secret desfasurat astfel incat sa se asigure ca fiecare dintre persoanele cu functie de conducere va fi aleasa prin votul majoritar al mebrilor Consiliului. Pot fi necesare runde succesive de vot. La incheierea procesului de votare, persoanele care au coordonat procesul de votare vor anunta care sunt persoanele alese in functii de conducere, fara a dezvalui insa numarul de voturi obtinute de fiecare persoana. Aceeasi procedura se va aplica si in cazul vacantarii unei functii de conducere din alte motive decat expirarea mandatului.
  • Pentru a se califica pentru functia de Presedinte, un candidat trebuie sa fi fost anterior membru al Consiliului Director pentru nu mai putin de 1 an (cu exceptia primului Presedinte).
  • Toti candidatii la o functie de conducere in cadrul Consiliului Director isi vor anunta candidatura in scris Secretariatului cu minimum 10 zile calendaristice inainte de alegerea Consiliului Director. Cu minimum 5 zile calendaristice inainte de sedinta de alegere a Consilului Director, Secretariatul va comunica/transmite prin posta electronica (email) lista a tuturor candidatilor.
  • Orice membru al Consiliului Director care nu poate participa la sedinta de alegere a Conducerii consiliului isi poate exercita votul in scris, intr-un plic inchis depus la Secretariat cu minimum 1 zi lucratoare inainte de sedinta de alegere a Conducerii Consiliului Director. Vor fi luate in considerare numai voturile transmise in acest mod de catre persoanele care nu pot participa la respectiva sedinta. Votarea persoanelor care candideaza la o functie de conducere in Consiliul Director nu se poate face prin procura.
  • Presedintele Consiliului Director al carui mandat a expirat poate candida pentru un nou mandat, insa nu va ocupa functia mai mult de 2 mandate consecutive, avand totusi posibitatea de a detine/exercita in total mai mult de 2 mandate.
 • Incetarea mandatului de membru in Consiliul Director. Mandatul unui membru in Consiliul Director inceteaza in urmatoarele conditii:
 • La cerere (prin demisie);
 • Prin demiterea de catre Adunarea Generala, in conditiile savarsirii de abateri sau incalcari grave ale statutului sau hotararilor organelor statutare;
 • La data implinirii termenului mandatului;
 • Prin decesul membrului;
 • Prin pierderea calitatii de reprezentant legal sau conventional al membrului Patronatului. In acest caz, persoana este inlocuita de drept de noul reprezentant legal sau conventional al membrului Patronatului.
 • Prin pierderea calitatii de membru al Patronatului de catre persoana juridica pe care o reprezinta.

Capitolul VIII – Dizolvarea si lichidarea Patronatului

 • Dizolvarea Patronatului poate avea loc:
  • prin decizie a instantei judecatoresti competente, la cererea oricarei persoane interesate, intr-una din urmatoarele situatii:
 • scopul si/sau obiectivele Patronatului au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;
 • cand Patronatul urmareste alt scop si desfasoara alte activitati decat cele pentru care s-a constituit;
 • cand Patronatul devine insolvabil.
  • prin hotarare a Adunarii Generale, cu votul a cel putin 2/3 (doua treimi) din membrii sai, intr-una din urmatoarele situatii:
 • la aparitia imposibilitatii realizarii scopului pentru care a fost constituit, daca in termen de 2 luni de la constatarea situatiei nu se initiaza demersurile de modificare a scopului;
 • in cazul imposibilitatii de desemnare a Consiliului Director in conformitate cu Statutul, daca aceasta situatie dureaza mai mult de 6 luni de la data la care Consiliul ar fi trebuit numit.
  • Dupa pronuntarea dizolvarii, fie de catre instanta de judecata, fie de catre Adunarea Generala, instanta, sau dupa caz Adunarea Generala, numesc lichidatorii si stabilesc atributiile acestora.
  • In termen de 15 zile de la dizolvare, lichidatorii sau reprezentantul desemnat de Adunarea Generala vor solicita instantei sa faca mentiune cu privire la dizolvare un Registrul de evidenta.
  • La lichidarea Patronatului, dupa compensarea tuturor creditorilor, activele ramase vor fi distribuite catre alte persoane juridice fara scop lucrativ, similare cu Patronatul dizolvat.
  • Fuziunile si modificarile denumirii nu vor fi considerate o dizolvare a Patronatului.